Mitjançant aquest avís, Zedey Mobiliari SL domiciliada a Calderón de la barca nº 1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona i amb adreça de correu electrònic info@novara.es, d’ara endavant, Novara, informa als usuaris dels diferents website de Internet de la seva propietat, d’ara endavant, Usuaris i lloc web, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, d’ara endavant, les dades Personals, perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Novara les dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Novara en el website o mitjançant el lloc web. Novara es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Novara anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Legislació

D’acord amb el que estableix l’Article 12 de l’Reglament Europeu de Protecció de Dades, relatiu a la transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat i de l’Article 13, relatiu a la informació que s’ha de facilitar quan les dades personals s’obtinguin de l’interessat.
Responsable del tractament
Identitat: Zedey Mobiliari SL., D’ara endavant, Novara amb domicili social a Calderón de la barca nº 1, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, amb CIF B66428905 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 44681, Foli 36, Full núm B463342 Ins 1a, 19 de Febrer de 2015. Així mateix, en el cas que registri les seves dades personals en algun dels formularis d’aquest web, les dades facilitades seran incorporades als fitxers automatitzats de Novara.

Finalitat del tractament

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió de la relació amb els potencials clients que contacten per mitjà dels diferents formularis de contacte.
– Finalitat de el formulari de vull un projecte Novara: gestionar el seu interès en rebre el nostre contacte per elaborar un projecte personalitzat.
– Finalitat de l’formulari per distribuir les nostres cuines: gestionar el seu interès en convertir-se en un distribuïdor Novara.
Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la baixa de l’servei. Les dades es poden cedir a empreses prestadores de màrqueting digital amb fins d’anàlisi, generació de perfils d’ús, estudis de màrqueting o enquestes de qualitat i millora de la interacció amb els nostres clients.

Legitimació

L’informem que la base legal per al tractament de les seves dades és la de gestionar les sol·licituds que ens remeti a través dels diferents formularis disponibles. L’interessat dóna el seu consentiment a l’omplir el formulari i enviar les seves dades.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran durant els terminis legalment establerts.

Cessions de dades

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o en el cas d’enviaments de publicitat en què seran cedides a empreses que gestionin el màrqueting digital i a distribuïdors oficials. A l’aportar-nos les seves Dades Personals a través d’aquest portal, vostè ens autoritza a tractar i compartir la seva informació amb aquests col·laboradors. La seva autorització, inclou aquells casos en què, per eficiència de l’servei, els prestadors puguin estar ubicats als Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no tinguin un nivell de protecció de dades equiparable a el del seu país o, si s’escau, a el de la Unió Europea.

Drets de l´interesat

Tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació o oposició de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per complir amb les obligacions legalment establertes.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l´elaboració de perfils

No es fan sobre l’usuari decisions individuals automatitzades ni s’elaboren perfils que produeixin efectes jurídics o l’afectin significativament de manera similar.

Exercico de dret d´acces, rectificació, cancel.lació i oposició

Per a l’exercici dels seus drets ha d’enviar un correu electrònic a info@novara.es indicant per escrit la seva petició i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Mides de seguretat

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els caps de el tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, Novara equipament de interiors slu aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc. Novara no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Novara; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o càrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Novara.

Tratament basat al consentiment de l´afectat

A través d’aquesta pàgina web https://www.novara.es no es recull cap dada personal sense el seu consentiment.

Deure de confidencialitat

De conformitat amb l’article 5.1 f) de l’Reglament (UE) 2016/679 Novara es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Inexactitud de les dades obtingudes directament de l´afectat

Als efectes que preveu l’article 5.1 d) de l’Reglament (UE) 2016/679, no seran imputables a l’responsable de l’tractament les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten, si vostè no ha exercit el seu dret de rectificació.

Dret a reclamar

En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades podrà dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de protecció de dades.

Galetes “cookies”

Novara pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Novara reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Novara, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri com a usuari de cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre. Les cookies que s’utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per Novara, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Novara (com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, Un. Pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta C (o la unitat de disc corresponent Windows / cookies) per a conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies